Jesteś tutaj: Start / Stołówka Szkolna

Stołówka Szkolna

stolowka

Opłata za obiady w stołówce szkolnej

ALIOR BANK  71 2490 0005 0000 4600 2191 2418 

ZA   OBIADY  WE WRZEŚNIU

 PŁACIMY:

UCZNIOWIE

18 OBIADÓW x  5 ZŁ =  90 ZŁ

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

18 OBIADÓW x   8,20 ZŁ =  147,60 ZŁ


Wpłat za obiady dokonujemy przelewem do 15-go każdego miesiąca. Termin wpłat przelewem nie wcześniej niż 1-go każdego miesiąca.

Numer konta

ALIOR BANK    71 2490 0005 0000 4600 2191 2418

W tytule przelewu należy napisać ,,opłata za obiady Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie, imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który płacimy’’

Zarządzenie nr 4/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Piaseczniez dnia 29.08.2017

w sprawie zmian  regulaminu stołówki szkolnejdziałającej w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie

W związku ze zmianami w stołówce związanymi z forma płatności oraz godzinami pracy stołówki wprowadza się zmiany w regulaminie stołówki.

Zmianie ulegają punkty:

4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.20 do 13.45 

    zmieniono na 

   Posiłki wydawane są w godzinach od 11.20 do 13.50 

6. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 5 dnia każdego miesiąca żywieniowego. 

    zmieniono na 

   Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 15 dnia każdego miesiąca żywieniowego. 

8. Opłaty można dokonać bezpośrednio u intendenta szkoły lub  przelewem  na  konto. 

    zmieniono na 

   Opłaty można dokonać wyłącznie przelewem  na  konto. 

11. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużytych do przygotowania  posiłków 

    zmieniono na 

 Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużytych do przygotowania  posiłków, pracownicy pedagogiczni  dodatkowo ponoszą koszty eksploatacyjne,a pracownicy niepedagogiczni   dodatkowo koszty eksploatacyjne oraz 8% podatku VAT. 

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian.


Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 01.09.2010 w sprawie regulaminu stołówki szkolnej

działającej w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie

Na podstawie art. 67a. ust. 3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

1. Z dniem 1 września 2010 r. wprowadza się regulamin stołówki szkolnej działającej w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Z dniem 1 września 2010 r. wprowadza się wysokości opłat za obiady stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2010 z dnia 01.09.2010r

w sprawie regulaminu stołówki szkolnej działającej w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie

Ul. Główna 50

Regulamin stołówki szkolnej.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.

 2. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w zależności od potrzeb osób korzystających i możliwości organizacyjnych:

 3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne,

 2. uczniowie, których dożywianie dofinansowuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni sponsorzy,

 3. pracownicy zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualne,

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.20 do 13.45

 2. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego numeru obiadowego,. Zagubienie numeru należy zgłosić u intendenta.

 3. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 5 dnia każdego miesiąca żywieniowego.

 4. Po tym terminie możliwość korzystania z obiadów mają osoby, które z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, po uzgodnieniu z intendentem, dokonają odpowiedniej opłaty.

 5. Opłaty można dokonać bezpośrednio u intendenta szkoły lub przelewem na konto.

 6. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest określana przez dyrektora i podawana w formie zarządzenia.

 7. Zarządzenie stanowi każdorazowo załącznik do niniejszego regulaminu.

 8. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużytych do przygotowania posiłków.

 9. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 10. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej w szkole lub rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku w przypadku gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub dzień, w którym osoba uprawniona zrezygnowała z posiłku.

 11. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony zostanie przy opłacie w następnym miesiącu rozliczeniowym. Listy odpisów udostępniane będą u intendenta.

 1. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

 2. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Dyrektor placówki może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat w przypadku:

 1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Zwolnienia przyznaje się na czas określony lub do czasu pokrycia kosztów posiłku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej albo przez sponsora.

 2. Z posiłków osoby uprawnione mogą korzystać wyłącznie w stołówce.

 3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków.

 4. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, a tornistrów w klasie lub przed stołówką.

 5. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie a nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący, zgodnie z grafikiem dyżurów.

 6. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

 7. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

 8. Za czystość pomieszczenia stołówki odpowiada szef kuchni i kierownik administracyjno - gospodarczy.

 9. Każda osoba uprawniona do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.


 

Wysokości opłat za obiady od 1 stycznia 2016 roku.

Jednostkową opłatę za obiad ustala się następująco:     5  zł dla uczniów

Kalendarium

Wtorek, 2018-09-25

Imieniny: Aureli, Kamila

Statystyki

 • Odwiedziny: 1368102
 • Do końca roku: 97 dni
 • Do wakacji: 269 dni