Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki" w Piasecznie

Opracowany w oparciu o zapisy:

• Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 67

poz. 329z 1996r.) z późniejszymi zmianami.

• Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. (obowiązująca w Polsce od 7 lipca 1991r.).

• Statutu Zespołu Szkół im Tadeusza Zawadzkiego „Zośki" w Piasecznie

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.
2. Uczniowie opracowują szczegółowe zasady działalności Samorządu Uczniowskiego w oparciu o specyfikę szkoły, jej warunki pracy i tradycje.
3. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami Rady Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi prawami i zasadami.

§ 2
Cele Samorządu Uczniowskiego

Działalność Samorządu Uczniowskiego ma na celu:

1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów.
2. Reprezentowanie potrzeb uczniów wobec innych Organów Szkoły: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania oraz stwarzanie warunków do aktywności na forum szkoły, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
4. Udział uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów, ochrona praw i godności uczniów.
5. Troska o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 3
Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski ma prawo:

• reprezentować uczniów szkoły we wszystkich sprawach uczniowskich wobec organów szkoły;
• przedstawiać Dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniowskich;
• organizować życie szkolne oraz prowadzić działalność kulturalną, sportową, rozrywkową zgodną z własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją szkoły;
• podejmować decyzje dyscyplinujące w stosunku do uczniów sprawiających trudności wychowawcze i łamiących obowiązujące normy;
• redagować i wydawać gazetkę szkolną;
• dysponować funduszami Samorządu Uczniowskiego wypracowanymi przez uczniów;

2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:

• występować w sprawach ucznia, związanych z działalnością szkoły;
• organizować pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności w nauce;
• dbać o sprzęt i urządzenia szkolne;
• kontrolować przestrzeganie praw i norm obowiązujących w szkole.

§ 4
Organa Samorządu Uczniowskiego

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Samorząd Klasowy
2. Rada Uczniów
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Klasowy:

a) Jest podstawowym organem Samorządu Uczniowskiego;
b) Składa się z:
• przewodniczącego,
• zastępcy przewodniczącego,
• skarbnika;
c) Wyboru dokonują uczniowie poszczególnych klas na początku roku szkolnego w demokratycznych wyborach;
d) Do głównych zadań Samorządu Klasowego należy:
• reprezentowanie klasy na zewnątrz,
• czynny udział w organizowaniu imprez klasowych,
• współpraca z wychowawcą klasy na rożnych płaszczyznach działalności klasy,
• udział w pracach organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego,
• informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady.


2. Rada Uczniów:

a) Rada Uczniów składa się z:
• Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
• Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
• Sekretarza Samorządu Uczniowskiego;
b) Wybory do Rady Uczniów:
• odbywają się w miesiącu wrześniu,
• są tajne, bezpośrednie i równe,
• biorą w nich udział uczniowie klas IV-VI.
• kadencja Rady Uczniów trwa 1 rok.
c) Do zadań Rady Uczniów należy:
• Reprezentowanie uczniów wobec innych organów szkoły
• Podejmowanie uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego
• Podejmowanie uchwały w zakresie kompetencji Samorządu Uczniowskiego
• Ustalanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny
• Przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna na następny rok szkolny
• Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w sprawozdaniu rocznym
d) W zebraniach Rady Uczniów mają prawo uczestniczyć opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz zaproszeni goście
e) Zebrania Rady Uczniów odbywają się raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb.

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a) W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
• Członkowie Rady Uczniów
• Przedstawiciele Samorządów Klasowych
b) Do zadań Zarządu należy:
• Kierowanie bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego
• Prowadzenie dokumentacji prac Zarządu i przedstawianie jej Radzie Uczniów
• Dysponowanie funduszami Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunami
• Powoływanie sekcji
c) Zarząd obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb. Przewodniczący Rady Uczniów jest zobowiązany powiadomić wszystkich zainteresowanych o dacie spotkania. Członkowie Rady Uczniów wspólnie z opiekunami kierują obradami Zarządu. W posiedzeniach mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
d) Uchwały są podejmowane większością głosów, nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły,
e) Rada Uczniów powołuje sekcje do wykonywania określonych zadań na spotkaniach Zarządu. W skład przewodniczących sekcji wchodzą przedstawiciele Samorządów Klasowych, którzy wybierają sobie członków sekcji wśród chętnych uczniów z klas I-VI.
f) Zarząd w porozumieniu z opiekunami Samorządu Uczniowskiego może podejmować zadania dyscyplinujące uczniów, którzy nie przestrzegają obowiązków ucznia i postępują wbrew innym.

§ 5
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Uczniów

1. Wybory do Rady Uczniów przeprowadzane są do końca września każdego roku szkolnego.
2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe; biorą w nich udział wszyscy uczniowie szkoły.
3. Uczniowie klas IV-V mają prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów, którzy przekazują swoje programy na 2 tygodnie przed wyborami.
4.Poszczególni kandydaci prezentują się w trzecim tygodniu września, wywieszając swoje plakaty wyborcze na terenie szkoły.
5. Komisja wyborcza składająca się z członków Rady Uczniów ustępującej kadencji przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
6. Komisja działa pod nadzorem jednego z opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
7. Każdy uczeń biorący udział w głosowaniu otrzymuje kartę z nazwiskami kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
8. Głosować można wyłącznie na jednego kandydata poprzez wstawienie znaku „x" obok nazwiska
9. Głosy wrzucane są do urny wyborczej w obecności dwóch członków Rady Uczniów ustępującej kadencji.
10. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń, który uzyskał największą ilość głosów.
11. Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Sekretarzem Samorządu Uczniowskiego zostają uczniowie, którzy uzyskali drugą i trzecią lokatę w wyborach.
12. Członek Rady Uczniów może być odwołany w przypadku niekompetencji i naruszenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
13. Sprawę odwoławczą rozpatruje się na zebraniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego poprzez głosowanie tajne, bezpośrednie i równe.
14. Na miejsce odwołanego członka Rady Uczniów powołuje się Zastępcę Przewodniczącego.

§ 6
Wybór Opiekunów Samorządu Uczniowskiego i ich zadania

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego klas IV -VI powołuje Dyrektor szkoły.
2. Kadencja Opiekuna Samorządu trwa 1 rok.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych Samorządu.
4. Opiekun bierze udział we wszystkich spotkaniach Rady Uczniów i Zarządu jest doradcą i koordynatorem działań Samorządu
Uczniowskiego.
5. Opiekun pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
6. Opiekun może uczestniczyć w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich na rożnych płaszczyznach.

§ 7
Fundusze Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze służące do finansowania jego działalności.
2. Fundusze Samorządu mogą być tworzone z:
• imprez organizowanych przez Samorząd: dyskoteki, kiermasze okolicznościowe, wydawanie gazetki szkolnej, zbiórki surowców wtórnych itp.
• ze Śródków przekazywanych przez Radę Rodziców, organizacje i instytucje oraz innych darczyńców.
3. Dysponentem funduszu jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
4. Dokumentacja finansowa znajduje się u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 8
Przepisy końcowe

1. Regulamin jest do wglądu dla wszystkich uczniów szkoły.
2.Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą być zgłaszane przez wszystkich członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego, głosowane na jego zebraniu, uchwalane większością głosów w obecności powyżej połowy członków Zarządu.
3. Niniejszy regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
4. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie Rady Uczniów, jeżeli są one sprzeczne ze Statutem Szkoły.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Zatwierdzony na posiedzeniu samorzadów klasowych w dniu 22 września 2008 roku.

Opracowała Iwona Anna Lewinska - opiekun SU w latach : 2008/2010

Kalendarium

Sobota, 2018-10-20

Imieniny: Ireny, Kleopatry

Statystyki

  • Odwiedziny: 1385792
  • Do końca roku: 72 dni
  • Do wakacji: 244 dni