ogłoszenie

Języki obce - nowożytne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz.U. Nr 4, poz. 17 w dn. 15.01.2009r.)
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
 3. Nowa podstawa programowa dla gimnazjum z 27 sierpnia 2012r.

 

KONTRAKT Z UCZNIAMI

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 5-minutowe kartkówki, 15-minutowe testy (gramatyczne, ze słownictwa, ze słuchu), sprawdziany/prace klasowe całogodzinne, odpowiedzi ustne, prezentacje, prace pisemne (np. pocztówki, e-maile), dyktanda prace domowe, prace dodatkowe, ćwiczenia  ze zrozumienia tekstu, czytanie (wymowa).
 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum ocen założonych dla danej klasy przez nauczyciela.
 4. Sprawdziany/prace klasowe całogodzinne są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Podawany jest do nich zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 5. Krótkie testy gramatyczne i kartkówki nie muszą być zapowiadane.
 6. Uczeń nieobecny jest zobowiązany do uzyskania oceny z danego sprawdzianu, pracy klasowej, kartkówki, innej formy pisemnej lub ustnej (jeśli wszyscy uczniowie byli odpytywani) w terminie dwóch tygodni lub innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. Brak oceny jest równoznaczny z oceną niedostateczną z niezaliczonego materiału, która wstawiana jest do dziennika po 2 tygodniach. Ocenę niedostateczną bierze się pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
 7. Aby uzyskać zaliczenie semestru lub roku szkolnego, większość ocen niedostatecznych zdobyta przez ucznia musi być poprawiona na ocenę minimum dopuszczającą.
 8. Wszystkie formy pisemne, tj. sprawdziany/prace klasowe całogodzinne, testy, niektóre kartkówki, prace pisemne (za wyjątkiem tych w zeszycie i książce ćwiczeń), są przechowywane przez nauczyciela. Każdy rodzic ma prawo wglądu do prac swojego dziecka w obecności nauczyciela uczącego. Prace udostępniane są na miejscu.
 9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu/pracy klasowej oraz wybranych przez nauczyciela prac pisemnych w ciągu tygodnia od poinformowania ucznia o jego ocenie. Uczeń poprawia daną ocenę tylko raz. Przy wystawianiu ocen brana pod uwagę jest poprawiona ocena bez względu na jej wartość. Przy poprawianiu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
 10. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub innych formach pisemnych, kartkówkach czy sprawdzianach przed następną lekcją. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin należy ustalić  z nauczycielem.
 11. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, z wyjątkiem kartkówek, prac klasowych i sprawdzianów. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji lub przy sprawdzaniu listy obecności. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej czy niegotowość do odpowiedzi. Nauczyciel decyduje czy brak podręcznika, zeszytu czy zeszytu ćwiczeń jest równoznaczny z nieprzygotowaniem.
 12. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 11 uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną, które może poprawić w przeciągu tygodnia w formie wyznaczonej przez nauczyciela.
 13. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych i poprawkowych. Wyjątkiem są uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną z przedmiotu.
 14. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria ustalone przez nauczyciela i opanował treści i umiejętności przedmiotowe na ocenę bardzo dobrą.
 15. Ocenę celującą uczeń może otrzymać za:

- pracę klasową/ sprawdzian (100%)

- osiągnięcia w konkursach

- prace dodatkowe przewidziane przez nauczyciela

 1. Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą plusów (za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje minusy (3 minusy dają ocenę niedostateczną).
 2. Za ściąganie i pozwalanie na to aby ktoś ściągał podczas prac pisemnych, oraz przepisywanie lub pozwalanie na odpisywanie pracy domowej grozi ocena niedostateczna.
 3. Oceny za I semestr i oceny końcoworoczne  wystawiane są na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę.

 

Progi procentowe

Wartości ocen

Zakres średniej ważonej

100%

6

5,51-6

91% - 99%

5

4,71-5,5

75% - 90%

4

3,71-4,7

55% - 74%

3

2,71-3,7

40% - 54%

2

1,71-2,7

0% - 39%

1

-1,7

 

 Waga dla poszczególnych obszarów oceniania:

Obszar oceniania

Waga ocen

konkurs

4

Sprawdzian / praca klasowa 45-minutowy

3

Testy 15-minutowe / kartkówki 5-minutowe

2

Aktywności na lekcji:

 • Czytanie,
 • Pisanie,
 • Słuchanie,
 • Mówienie,

2

Praca domowa

1

 

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MENiS.

 Przedmiotowy System Oceniania opracowały: 

 Agnieszka Dzik   ………………………….....

 Joanna Fikus………………………………….

Grzywacz Aleksandra...........................

 Kamila Michalik……………...………………

 Katarzyna Płaskocińska.……………………...

 Karolina Kurczewska-Dybiec………………..

 Katarzyna Mazurek…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Wtorek, 2018-07-17

Imieniny: Aleksego, Bogdana

Statystyki

 • Odwiedziny: 1333548
 • Do końca roku: 167 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!