• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1440984
 • Do końca roku: 13 dni
 • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Regulamin organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie.

Regulamin organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie ma na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana jest do uczniów, których problemy wynikają w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego   rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.
 2. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 3. Podstawą rekrutacji jest zalecenie udziału ucznia w zajęciach zawarte w pisemnej opinii wydanej przez Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczną lub wniosek zespołu.

 

 1. Zajęcia odbywają się na zasadzie świadomej, odpowiedzialnej dobrowolności uczestnictwa, potwierdzone pisemną zgodą rodziców (składaną w sekretariacie wraz z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
 2. Zajęcia prowadzone są według zindywidualizowanego programu przygotowanego przez specjalistę lub nauczyciela, uwzględniającego indywidualne potrzeby ucznia.
 3. Uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach.
 4.  Rodzice, w oparciu o wskazówki uzyskane od osoby prowadzącej zajęcia, współpracują według zaleceń.
 5.  W sytuacjach utrudniających bądź uniemożliwiających realizację zadań wynikających z programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej może nastąpić przerwanie, bądź zawieszenie uczestnictwa ucznia w zajęciach. Do sytuacji tych należą:

1)    Nieuzasadniona, nieusprawiedliwiona absencja dziecka na zajęciach, łamiąca zasadę systematyczności, ciągłości oddziaływań  (nauczyciel ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników po jego trzech następujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach na zajęciach).

2)    Notoryczne nieprzygotowanie ucznia do zajęć.

3)    Brak kontaktu rodziców z prowadzącym zajęcia – jako łamanie zasady współpracy i współdziałania na rzecz pomocy dziecku.

4)    Nieprzestrzeganie przez dziecko przyjętych norm, zasad kultury i bezpieczeństwa na zajęciach.