• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1440962
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Regulamin SU

REGULAMIN DZIAŁALNOŚĆI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W GIMNAZJUM NR 4 W PIASECZNIE

Rozdział I

§ 1

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami) oraz statut Gimnazjum nr 4 w Piasecznie.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 4 w Piasecznie.

3. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem", będący jej społecznym organem.

4. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski.

§ 2

1.     Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)    prawo do zapoznania się z programem nauczania;

b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)    prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

e)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2.    Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

Rozdział II

Przedstawiciele klasowi

§ 1

1.    Sposób wyboru i organizację przedstawicieli klas ds. SU określają uczniowie gimnazjum w wyborach.

§ 2

1.    Do zadań przedstawicieli klas należy przede wszystkim:

a)    ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;

b)    reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;

c)    reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;

d)    występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;

e)    udział w pracach organizowanych przez Samorząd Uczniowski;

f)     informowanie klasy o postanowieniach i pracach Samorządu Uczniowskiego;

g)    inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.

2.    Uczniowie mogą powoływać klasowego rzecznika praw dziecka i ucznia.

Rozdział III

Samorząd Uczniowski

§ 1

1.    Samorząd Uczniowski składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.

2.    W skład Rady Samorządu wchodzą:

a)    przewodniczący;

b)    zastępca przewodniczącego;

c)    skarbnik;

d)    kierownicy i członkowie sekcji, jeżeli takie zostaną powołane.

3.    Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

4.    Członkami Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie wszystkich klas.

5.    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego koordynuje prace Samorządu Uczniowskiego i reprezentuje go wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6.    Samorząd Uczniowski obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu (minimum raz w miesiącu).

7.    Pierwsze zebranie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 2

1.    Do zadań podstawowych Samorządu Uczniowskiego należy:

a)    opracowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

b)    występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;

c)    reprezentowanie interesów uczniów wobec władz szkolnych;

d)    gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego;

e)    wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły;

2.    Obowiązkiem Rady Uczniowskiej jest prowadzenie sprawozdawczości w formie protokołów i rozliczeń finansowych.

§ 3

1.    W celu usprawnienia swej działalności Rada Uczniowska może powoływać sekcje do wykonywania określonych zadań.

2.    Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływani na pierwszym zebraniu rady uczniowskiej.

3.    W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza Rady Uczniowskiej.

4.    Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika, jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.

5.    Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Rady Uczniowskiej wraz z nauczycielem - opiekunem.

Rozdział IV

Wybory do rady uczniowskiej

§ 1

1.  Wybory przeprowadza się we wrześniu.

2.  Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.

3.    Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie.

4.    Wybranym do Rady Uczniowskiej może być każdy uczeń szkoły, który miał co najmniej zachowanie dobre.

§ 2

1.    Wybory zarządza przewodniczący Rady Uczniowskiej w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i Dyrekcją Szkoły.

2.    Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.

§ 3

1.    Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

2.    Komisja wyborcza składa się z członków ustępującej Rady Uczniowskiej.

3.    Na czele komisji stoi przewodniczący Rady Uczniowskiej.

4.    Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 4

1.    Kandydaci na członków Rady Uczniowskiej zgłaszają się sami lub przez uczniów klas.

2.    Obowiązek zgłoszenia kandydatów przewodniczącemu Rady Uczniowskiej nakłada się na samorządy klasowe.

3.    Kandydaci dostarczają przewodniczącemu Rady Uczniowskiej programy wyborcze i ich charakterystyki w formie pisemnej, najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.

4.     Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostaną na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego i rozdawane w formie ulotek przez samych kandydatów.

§ 5

1.    Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.

2.    Głosować można na jednego kandydata.

3.    Wyborca stawia znak „X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

4.    Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

§ 6

1.    W skład Rady Uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

2.    Trzech kandydatów, którzy otrzymają największą ilość głosów, obejmą kolejno funkcje: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika.

3.    Pozostali kandydaci do Rady Uczniowskiej mogą zostać kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji.

§ 7

1.    W razie potrzeby regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na zgromadzeniu przedstawicieli klasowych.

Rozdział V

Zgromadzenie przedstawicieli klasowych

§ 1

1.    Zgromadzenie przedstawicieli klasowych jest organem kontrolującym pracę Rady Uczniowskiej.

2.    Na czele zgromadzenia przedstawicieli klasowych stoi przewodniczący Rady Uczniowskiej.

3.    Zgromadzenie przedstawicieli klasowych zwołuje jego przewodniczący lub opiekun Samorządu Uczniowskiego minimum raz w semestrze.

4.    W obradach zgromadzenia przedstawicieli klasowych mają prawo brać udział przedstawiciele klas, członkowie Rady Pedagogicznej i RadyUuczniowskiej na zasadach obserwatora, bez prawa głosu.

§ 2

1.    Do zadań zgromadzenia samorządów klasowych należy:

a)    ocena działalności Rady Uczniowskiej;

b)    uchwalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

c)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły.

Rozdział VI

Odwołanie członka Rady Uczniowskiej

§ 1

1.   Członka Rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie   bierze udziału w pracach Rady Uczniowskiej.

2.    Sprawę rozpatruje zgromadzenie przedstawicieli klasowych poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie.

3.    Na miejsce odwołanego członka Rady Uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w Radzie Uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez zgromadzenie przedstawicieli klasowych.

4.    Członek Rady Uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Stosuje się wtedy punkt 3 rozdziału VI.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

1.    Wszystkie decyzje Rady Uczniowskiej i zgromadzenia przedstawicieli klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Uczniowskiej i zgromadzenia samorządów klasowych.

2.    Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

Zatwierdzone na posiedzeniu zgromadzenia samorządów klasowych dnia 27.09.2009r.