• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1441002
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Statut Szkoły i Regulaminy

prawo

 

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w PIASECZNIE

(dokument - Statut Szkoły znajduje sie w plikach do pobrania)

 

Co to jest Statut szkoły ?

Statut szkoły, dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów. Statut uchwala rada szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną.

Ogólnie o statutach szkół w świetle obowiązującego prawa:
Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące Statutu szkoły:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357)
4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. – ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 i 527 ze zmianami.)

oraz akty wykonawcze
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. 2015 r. poz. 1202).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 poz. 1113).

Regulaminy Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie

W plikach do pobrania zamieszczone zostały regulaminy obowiązujące w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie.